Career History


 

 Individual Career Records 

 
Points
1. 219 - Matt Donaldson (165g 54a) - 2002-05
2. 179 - Michael Bulger (123g 56a) - 2007-10
3. 158 - Ben Winkler (125g 33a) - 2010-13
4. 119 - Nate Jobson (41g 78a) - 2002-05
5. 115 - Joe Schoen (33g 82a) - 2011-14
6. 114 - Steve Schoen (49g 65a) - 2004-07
114 - Ben Mack (73g 41a) - 2000-01
8. 112 - A.J. Fus (73g 39a) - 2001-04
9. 110 - Dominic Castiglia (88g 22a) - 2016-17
10. 101 - Brickman House (59g 42a) - 2014-17
 
Points per game (minimum 15 games)
1. 4.22 - Ben Mack (27 games) - 2000-01
2. 4.13 - Dan Callahan (15 games) - 2000-01
3. 3.84 - Matt Donaldson (57 games) - 2002-05
4. 3.55 - Dominic Castiglia (31 games) - 2016-17
5. 3.44 - Trent Thomas (16 games) - 2012
6. 3.09 - Michael Bulger (58 games) - 2007-10
7. 3.00 - Jake Bratek (16 games) - 2017
8. 2.88 - Rob McBride (16 games) - 2000-01
9. 2.62 - Christian Reiller (16 games) - 2014
10. 2.55 - Ben Winkler (62 games) - 2010-13
 
Goals
1. 165 - Matt Donaldson - 2002-05
2. 125 - Ben Winkler - 2010-13
3. 123 - Michael Bulger - 2007-10
4. 88 - Dominic Castiglia - 2016-17
5. 73 - A.J. Fus - 2001-04
73 - Ben Mack - 2000-01
7. 64 - Ryan Desveaux - 2015-17
64 - Ryan McGowan - 2004-07
9. 62 - Matt Bolen - 2001-03
10. 60 - Justin Edelstein - 2010-13
 
Goals per game (minimum 15 games)
1. 2.89 - Matt Donaldson (57 games) - 2002-05
2. 2.84 - Dominic Castiglia (31 games) - 2016-17
3. 2.70 - Ben Mack (27 games) - 2000-01
4. 2.33 - Dan Callahan (15 games) - 2000-01
5. 2.12 - Michael Bulger (58 games) - 2007-10
6. 2.06 - Jake Bratek (16 games) - 2017
7. 2.02 - Ben Winkler (62 games) - 2010-13
8. 1.88 - Trent Thomas (16 games) - 2012
9. 1.81 - Christian Reiller (16 games) - 2014
10. 1.72 - Trent Jacobs (32 games) - 2013-14
 
Assists
1. 82 - Joe Schoen - 2011-14
2. 78 - Nate Jobson - 2002-05
3. 65 - Steve Schoen - 2004-07
4. 56 - Michael Bulger - 2007-10
5. 54 - Matt Donaldson - 2002-05
6. 42 - Brickman House - 2014-17
7. 41 - Ben Mack - 2000-01
8. 40 - Scott Baron - 2011-14
9. 39 - Alex Finnegan - 2013-16
39 - A.J. Fus - 2001-04
 
Assists per game (minimum 15 games)
1. 1.80 - Dan Callahan (15 games) - 2000-01
2. 1.75 - Rob McBride (16 games) - 2000-01
3. 1.56 - Trent Thomas (16 games) - 2012
4. 1.52 - Ben Mack (27 games) - 2000-01
5. 1.42 - Nate Jobson (55 games) - 2002-05
6. 1.37 - Joe Schoen (60 games) - 2011-14
7. 1.25 - Steve Schoen (52 games) - 2004-07
8. 0.97 - Michael Bulger (58 games) - 2007-10
9. 0.96 - David O'Connell (28 games) - 2007,09
10. 0.95 - Aaron Benoit (39 games) - 2006-09
 
Shots attempted
1. 420 - Ben Winkler (125 goals) - 2010-13
2. 418 - Michael Bulger (123 goals) - 2007-10
3. 383 - Matt Donaldson (165 goals) - 2002-05
4. 248 - Dominic Castiglia (88 goals) - 2016-17
5. 231 - A.J. Fus (73 goals) - 2001-04
6. 228 - Ryan Desveaux (64 goals) - 2015-17
7. 219 - Justin Edelstein (60 goals) - 2010-13
8. 217 - Ryan McGowan (64 goals) - 2004-07
9. 206 - Scott Baron (46 goals) - 2011-14
10. 203 - Ken Fischmann (56 goals) - 2001,03-04
 
Shots per game (minimum 15 games)
1. 8.00 - Dominic Castiglia (31 games) - 2016-17
2. 7.26 - Ben Mack (27 games) - 2000-01
3. 7.25 - Christian Reiller (16 games) - 2014
4. 7.21 - Michael Bulger (58 games) - 2007-10
5. 6.77 - Ben Winkler (62 games) - 2010-13
6. 6.72 - Matt Donaldson (57 games) - 2002-05
7. 6.00 - Jake Bratek (16 games) - 2017
8. 5.88 - Trent Thomas (16 games) - 2012
9. 5.25 - Ross Cree (16 games) - 2014
10. 5.19 - Trent Jacobs (32 games) - 2013-14
 
Ground balls
1. 331 - Blake Bernard - 2003-06
2. 265 - Brian Kaley - 2001-04
3. 264 - Tom Byrne - 2012-15
4. 256 - Corey Boulio - 2007-10
5. 238 - Ken Fischmann - 2001,03-04
6. 233 - Mick Krajacic - 2009-12
7. 218 - Zack Stevenson - 2012-15
8. 183 - Ben Mack - 2000-01
9. 155 - Ben Schoen - 2001-04
10. 150 - Travis Wright - 2008-10
 
Ground balls per game (minimum 15 games)
1. 6.78 - Ben Mack (27 games) - 2000-01
2. 6.62 - Blake Bernard (50 games) - 2003-06
3. 5.53 - Ken Fischmann (43 games) - 2001,03-04
4. 4.87 - Dan Callahan (15 games) - 2000-01
5. 4.73 - Brian Kaley (56 games) - 2001-04
6. 4.47 - Tom Byrne (59 games) - 2012-15
7. 4.41 - Corey Boulio (58 games) - 2007-10
8. 4.08 - Nick Finnegan (26 games) - 2016-17
9. 3.82 - Mick Krajacic (61 games) - 2009-12
10. 3.66 - Travis Wright (41 games) - 2008-10
 
Faceoff W-L pct. (minimum 50 faceoffs)
1. 0.633 - Ben Mack (219-346) - 2000-01
2. 0.593 - Jack Lane (32-54) - 2002
3. 0.591 - Blake Bernard (569-963) - 2003-06
4. 0.576 - C.J. Doshna (53-92) - 2000
5. 0.569 - Cory Reid (260-457) - 2002-03
6. 0.560 - Jimmy Vienneau (28-50) - 2017
7. 0.550 - Jeff Pierce (33-60) - 2013-15
8. 0.520 - Oliver Barney (256-492) - 2009-12
9. 0.519 - Zack Stevenson (428-825) - 2012-15
10. 0.511 - Nick Finnegan (247-483) - 2016-17
 
Saves
1. 567 - Shawn Ryan (450 GA, 567 saves) - 2003-06
2. 516 - Travis Wright (425 GA, 516 saves) - 2008-10
3. 510 - Andrew DiOrio (465 GA, 510 saves) - 2013-16
4. 440 - Bruce Wright (370 GA, 440 saves) - 2001-04
5. 236 - Joe Davis (242 GA, 236 saves) - 2008,10-12
6. 202 - Anthony Carnevale (172 GA, 202 saves) - 2005-08
7. 201 - Parker Smith (187 GA, 201 saves) - 2014-17
8. 139 - Wilson Mukrdechian (163 GA, 139 saves) - 2009-12
9. 123 - Jon Neild (107 GA, 123 saves) - 2000
10. 114 - Paul Phelan (105 GA, 114 saves) - 2005-08
 
Saves per game (minimum 15 games)
1. 12.59 - Travis Wright (41 games) - 2008-10
2. 10.70 - Shawn Ryan (53 games) - 2003-06
3. 10.23 - Bruce Wright (43 games) - 2001-04
4. 10.20 - Andrew DiOrio (50 games) - 2013-16
5. 8.43 - Joe Davis (28 games) - 2008,10-12
6. 7.48 - Anthony Carnevale (27 games) - 2005-08
7. 7.18 - Parker Smith (28 games) - 2014-17
8. 5.56 - Wilson Mukrdechian (25 games) - 2009-12
9. 5.43 - Paul Phelan (21 games) - 2005-08
 
Save percent (minimum 50 saves)
1. .583 - Travis Kuhl (40 GA, 56 saves) - 2003-04
2. .558 - Shawn Ryan (450 GA, 567 saves) - 2003-06
3. .548 - Travis Wright (425 GA, 516 saves) - 2008-10
4. .543 - Trey Adams (74 GA, 88 saves) - 2013
.543 - Bruce Wright (370 GA, 440 saves) - 2001-04
6. .540 - Anthony Carnevale (172 GA, 202 saves) - 2005-08
7. .538 - Mike Zacharewicz (48 GA, 56 saves) - 2000
8. .535 - Jon Neild (107 GA, 123 saves) - 2000
9. .523 - Andrew DiOrio (465 GA, 510 saves) - 2013-16
10. .523 - Jake Malison (53 GA, 58 saves) - 2001-04
 
Goals against avg (minimum 480 minutes)
1. 8.79 - Trey Adams (74 GA, 505 min) - 2013
2. 10.42 - Anthony Carnevale (172 GA, 991 min) - 2005-08
3. 10.73 - Andrew DiOrio (465 GA, 2599 min) - 2013-16
4. 11.02 - Parker Smith (187 GA, 1018 min) - 2014-17
5. 11.14 - Wilson Mukrdechian (163 GA, 878 min) - 2009-12
6. 11.14 - Shawn Ryan (450 GA, 2425 min) - 2003-06
7. 11.49 - Paul Phelan (105 GA, 548 min) - 2005-08
8. 11.58 - Travis Wright (425 GA, 2202 min) - 2008-10
9. 13.47 - Bruce Wright (370 GA, 1649 min) - 2001-04
10. 13.89 - Joe Davis (242 GA, 1046 min) - 2008,10-12
 
Most wins
1. 23 - Shawn Ryan (23-20-0) - 2003-06
2. 16 - Andrew DiOrio (16-30-0) - 2013-16
3. 14 - Travis Wright (14-24-0) - 2008-10
4. 12 - Bruce Wright (12-21-0) - 2001-04
5. 9 - Parker Smith (9-6-0) - 2014-17
6. 5 - Wilson Mukrdechian (5-7-0) - 2009-12
5 - Joe Davis (5-14-0) - 2008,10-12
5 - Jon Neild (5-5-0) - 2000
5 - Anthony Carnevale (5-10-0) - 2005-08
5 - Trey Adams (5-3-0) - 2013
 
Most losses
1. 30 - Andrew DiOrio (16-30-0) - 2013-16
2. 24 - Travis Wright (14-24-0) - 2008-10
3. 21 - Bruce Wright (12-21-0) - 2001-04
4. 20 - Shawn Ryan (23-20-0) - 2003-06
5. 14 - Joe Davis (5-14-0) - 2008,10-12
6. 10 - Anthony Carnevale (5-10-0) - 2005-08
7. 7 - Wilson Mukrdechian (5-7-0) - 2009-12
8. 6 - Parker Smith (9-6-0) - 2014-17
9. 5 - Jon Neild (5-5-0) - 2000
10. 4 - Paul Phelan (2-4-0) - 2005-08
 
Games played
1. 63 - Scott Baron - 2011-14
63 - Dan Duffy - 2011-14
3. 62 - Ben Winkler - 2010-13
4. 61 - Mick Krajacic - 2009-12
61 - Matt Werkmeister - 2012-16
61 - Zack Stevenson - 2012-15
7. 60 - Joe Schoen - 2011-14
60 - Sean Flanagan - 2012-15
60 - Fred Del Genio - 2011-13,15
10. 59 - Tom Byrne - 2012-15